summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterAdd go.modDimitri Sokolyuk16 months
 
 
AgeCommit messageAuthor
2021-02-06Add go.modHEADmasterDimitri Sokolyuk
2021-02-06RenameDimitri Sokolyuk
2017-01-09Add plotterDimitri Sokolyuk
2017-01-09cleanupDimitri Sokolyuk
2017-01-08StepsDimitri Sokolyuk
2017-01-08penDimitri Sokolyuk
2017-01-08Less magicDimitri Sokolyuk
2017-01-08CleanupDimitri Sokolyuk
2017-01-08CleanupDimitri Sokolyuk
2017-01-08Add refDimitri Sokolyuk
[...]
 
Clone
https://git.dim13.org/gopot.git
ssh://git@dim13.org:gopot.git