aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masteradd unicode mapDimitri Sokolyuk3 years
 
 
AgeCommit messageAuthor
2019-11-22add unicode mapHEADmasterDimitri Sokolyuk
2019-11-22image.PointDimitri Sokolyuk
2019-07-29switch to image.PointDimitri Sokolyuk
2018-01-30...Dimitri Sokolyuk
2018-01-30...Dimitri Sokolyuk
2018-01-30raw valuesDimitri Sokolyuk
2018-01-30scannerDimitri Sokolyuk
2018-01-30add height to each glyphDimitri Sokolyuk
2016-04-13simplifyDimitri Sokolyuk
2016-03-25Add font selectorDimitri Sokolyuk
[...]
 
Clone
https://git.dim13.org/hershey.git
ssh://git@dim13.org:hershey.git