summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterProblem bitsDimitri Sokolyuk7 years
 
 
AgeCommit messageAuthor
2015-11-16Problem bitsHEADmasterDimitri Sokolyuk
2015-11-11Remove debug output on SendDimitri Sokolyuk
2015-11-11Drop obsolete moduleDimitri Sokolyuk
2015-11-11WIPDimitri Sokolyuk
2015-11-11ExperimentalDimitri Sokolyuk
2015-11-11notify selfDimitri Sokolyuk
2015-11-11Notify selfDimitri Sokolyuk
2015-11-11kissDimitri Sokolyuk
2015-11-11Unify variable namesDimitri Sokolyuk
2015-11-11Fix statusDimitri Sokolyuk
[...]
 
Clone
https://git.dim13.org/pbx.git
ssh://git@dim13.org:pbx.git